Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop - en Leveringsvoorwaarden van All Star Trade Int. gedeponeerd bij de KvK. te Utrecht onder nummer 30.06.43.07 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen All Star Trade Int. en de wederpartij. De wederpartij is degene die door ondertekening van een geschrift of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard. 

1.2 Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden van All Star Trade Int. gelden slechts, indien deze tussen All Star Trade Int. en de wederpartij schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.3 Indien een wederpartij eerder met All Star Trade Int. heeft gecontracteerd en het contract beheerst werd door de algemene voorwaarden, dan wordt de wederpartij geacht ermee bekend te zijn dat All Star Trade Int. algemene voorwaarden hanteert. Latere overeenkomsten tussen All Star Trade Int. en de wederpartij worden in dat geval geacht te worden beheerst door deze algemene voorwaarden. 

Artikel 2 Aanbiedingen/offertes en overeenkomsten 

2.1 Aanbiedingen en offertes van All Star Trade Int. zijn steeds vrijblijvend. Deze kunnen derhalve door All Star Trade Int. vóór aanvaarding of zelfs onverwijld na aanvaarding worden herroepen. 

2.2 Overeenkomsten tussen All Star Trade Int. en de wederpartij komen eerst tot stand door de verzending van een orderbevestiging door All Star Trade Int.. Niettemin wordt een overeenkomst tussen All Star Trade Int. en de wederpartij geacht tot stand te zijn gekomen indien All Star Trade Int. de overeenkomst uitvoert en een factuur of leveringsbon aan de wederpartij zendt. In dat geval wordt de door All Star Trade Int. aan de wederpartij gezonden factuur of leveringsbon als een opdrachtbevestiging beschouwd. 

2.3 Indien een wederpartij niet onverwijld bij aangetekende brief gericht aan All Star Trade Int. bezwaar maakt tegen de inhoud van een orderbevestiging, dan wordt de inhoud van de orderbevestiging geacht de juistheid en volledigheid van de overeenkomst weer te geven. 

Artikel 3 Uitvoering/overmacht 

3.1 Overeenkomsten tussen All Star Trade Int. en de wederpartij zijn mede gebaseerd op informatie die door de wederpartij aan All Star Trade Int. wordt verstrekt. De wederpartij staat er jegens All Star Trade Int. voor in, dat hij naar beste weten alle essentiële informatie die verband houdt met de overeenkomst aan All Star Trade Int. heeft verstrekt. Indien de verplichtingen van All Star Trade Int. mede de verplichting omvat de wederpartij van adviezen en in het bijzonder smeeradviezen te voorzien, dan zal door All Star Trade Int. dit advies naar beste inzicht en vermogen worden gegeven. Er is daarbij geen sprake van een resultaatsverbintenis, maar van een inspanningsverbintenis. 

3.2 All Star Trade Int. is steeds bevoegd de overeenkomst, waaronder mede wordt begrepen levering en facturering, door derden te laten uitvoeren. Indien All Star Trade Int. van deze bevoegdheid gebruik maakt, dan blijft All Star Trade Int. de contractspartij van de wederpartij en blijven deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van All Star Trade Int., dan heeft All Star Trade Int., behoudens haar overige wettelijke bevoegdheden, de bevoegdheid de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden of op te schorten. In dit laatste geval, voor de duur van de overmachtsituatie. Indien All Star Trade Int. van haar bevoegdheid gebruik maakt, dan bestaat voor haar geen gehoudenheid tot schadevergoeding. 

3.3 Onder het begrip overmacht dient te worden verstaan onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld betrekking hebbende op personen of zaken, waarvan All Star Trade Int. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is dan wel dermate bezwaarlijk en/of kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet door de wederpartij kan worden verlangd. Deze omstandigheden zijn o.a. bedrijfs- of verkeersstoringen, brandschade, overstromingen, stakingen, overheidsmaatregelen, het uitblijven van noodzakelijke informatie door of medewerking van de wederpartij of derden van wie All Star Trade Int. zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 

Artikel 4 Termijnen/leveringen 

4.1 Leveringstermijnen van All Star Trade Int. worden steeds bij benadering gegeven. Deze termijnen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen, geen fatale termijnen. All Star Trade Int. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor termijnoverschrijding. All Star Trade Int. zal pas in verzuim zijn, indien de wederpartij haar bij aangetekende brief in gebreke stelt en haar daarbij een, gelet op alle 

omstandigheden, redelijke termijn gunt om alsnog aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen. 

4.2 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, reizen door All Star Trade Int. te leveren goederen geheel voor rekening en risico van de wederpartij, ongeacht welke partij de vervoersovereenkomst(en) heeft gesloten. Zulks geldt ook voor franco-zendingen. 

4.3 Leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Alle goederen die All Star Trade Int. aan de wederpartij levert blijven derhalve eigendom van All Star Trade Int., totdat de wederpartij geheel heeft voldaan aan haar betalingsverplichtingen jegens All Star Trade Int., waaronder tevens begrepen vergoeding van opeisbare rente en kosten. Het is de wederpartij niet toegestaan om de goederen, zolang hij niet heeft voldaan aan de betalingsverplichtingen, anders dan in het kader van een normale uitoefening van het bedrijf, te vervreemden of te bezwaren. 

Artikel 5 Prijzen/betalingen 

5.1 De door All Star Trade Int. op de orderbevestiging vermelde prijzen zijn in euro’s (exclusief BTW en verzendkosten). All Star Trade Int. is gerechtigd haar prijzen, ook na de totstandkoming van de overeenkomst, te verhogen. Van deze bevoegdheid zal o.a. gebruik worden gemaakt bij wijzigingen in de kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke materialen, lonen, premies van welke aard dan ook, belastingen en/of ander factoren, die de prijs van de goederen bepalen. 

De wederpartij is, mits redelijk, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen een termijn van drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst 

5.2 De wederpartij is, behoudens indien dwingend recht hier aan in de weg staat, gehouden, zonder dat hij een beroep kan doen op opschorting of verrekening, de aan hem door of namens All Star Trade Int. gezonden facturen binnen de op de factuur gestelde termijn te voldoen. 

5.3 Indien de wederpartij de factuur niet binnen de gestelde factuurtermijn betaalt, dan is hij over het factuurbedrag van rechtswege een boeterente verschuldigd van 2,0% per maand of gedeelte van de maand. Indien All Star Trade Int. zich genoodzaakt ziet over te gaan tot het nemen van incassomaatregelen, dan is de wederpartij tevens gehouden tot vergoeding van de incassokosten, welke kosten worden gesteld op 15% van het openstaande factuurbedrag te vermeerderen met de boeterente, een en ander onverminderd het recht van All Star Trade Int. om, indien haar schade in verband met het incasso hoger is, volledige schadevergoeding te eisen. 

5.4 Vorderingen van All Star Trade Int. zijn terstond opeisbaar bij liquidatie van de onderneming van de wederpartij, indien een faillissement of surseance van betaling van de wederpartij wordt aangevraagd, de wederpartij haar bedrijfsvoering staakt of de zeggenschap binnen de onderneming wijzigt. 

5.5 Betalingen van de wederpartij komen eerst in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. De oudste openstaande factuur wordt daarbij als eerste voldaan. 

Artikel 6 Keuren/reclame 

6.1 De wederpartij is gehouden de geleverde goederen terstond na ontvangst te controleren. Indien de wederpartij van mening is dat de goederen niet overeenkomen met de overeenkomst, dan dient hij zulks schriftelijk binnen acht dagen na zulks te hebben geconstateerd aan All Star Trade Int. te melden, bij gebreke waarvan de goederen worden geacht overeen te komen met de overeenkomst. 

6.2 De wederpartij is gehouden All Star Trade Int. in de gelegenheid te stellen de goederen waarover is gereclameerd te onderzoeken op door of namens All Star Trade Int. te noemen plaats en tijd. Indien All Star Trade Int. de juistheid van de klacht erkent, dan zal All Star Trade Int. zo spoedig mogelijk het goed vervangen voor een goed dat wel aan de overeenkomst beantwoord. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 

7.1 All Star Trade Int. is, mede gelet op de omstandigheid dat adviezen en de daaruit voortvloeiende keuze van goederen tot stand komen in overleg en samenspraak met de wederpartij, behoudens indien er sprake is van opzet of grove nalatigheid van haar, daaronder begrepen personen die met de leiding van het bedrijf zijn belast, niet aansprakelijk voor schade van de wederpartij of derden. Indien All Star Trade Int. voor schade aansprakelijk is, dan beperkt de aansprakelijkheid zich tot directe schade, zulks tot maximaal het bedrag dat All Star Trade Int. in verband met de uitvoering van de overeenkomst van de wederpartij heeft ontvangen. All Star Trade Int. is niet aansprakelijk voor indirecte schade/gevolgschade/bedrijfsschade. De wederpartij vrijwaart All Star Trade Int. in dit verband voor alle aanspraken van derden. 

7.2 Indien er sprake is van schade door het volgen van een advies van All Star Trade Int., dan dient de wederpartij te bewijzen dat hij het door All Star Trade Int. gegeven advies heeft opgevolgd en dat de schade daardoor is veroorzaakt. Artikel 7.1 blijft in dat geval onverkort van toepassing. 

Artikel 8 Recht van retentie 

8.1 All Star Trade Int. is gerechtigd om alle zaken die aan haar door de wederpartij zijn verstrekt of die zij ten behoeve van de wederpartij heeft vervaardigd onder zich te houden, totdat de wederpartij voldaan heeft aan al zijn contractuele verplichtingen jegens All Star Trade Int.. 

Artikel 9 Geheimhouding/ intellectuele eigendomsrechten 

9.1 De wederpartij is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in verband met de uitvoering van de overeenkomst van All Star Trade Int. heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk indien All Star Trade Int. zulks meedeelt of indien de wederpartij, gelet op de aard van de informatie, het vertrouwelijke karakter van de informatie kent of behoort te kennen. 

9.2 Indien All Star Trade Int. software/geautomatiseerde bestanden aan de wederpartij verkoopt of ter beschikking stelt, dan blijven de intellectuele eigendomsrechten bij All Star Trade Int.. Het is de wederpartij niet toegestaan de software c.q. geautomatiseerde bestanden aan derden te verkopen of toe te staan dat derden hier gebruik van maken. 

Artikel 10 Toepasselijk recht/forumkeuze 

10.1 Op aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en alle overige rechtsverhoudingen daaruit voortvloeiende tussen All Star Trade Int. en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing. 

10.2 Geschillen die voortvloeien uit aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen All Star Trade Int. en de wederpartij worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht. 

Artikel 11 Vangnetbepaling 

Indien een of meer bepalingen uit de tussen All Star Trade Int. en de wederpartij gesloten overeenkomst, waaronder dient te worden verstaan deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In dat geval treden partijen met elkaar in onderhandeling over vervangende bepalingen die deze ongeldige bepalingen gelet op de bedoelingen van partijen op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benaderen.

Artikel 12 Annuleringen en retouren

De wederpartij heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. De wederpartij heeft na annulering nogmaals 14 dagen om het product retour te sturen. De wederpartij krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van de wederpartij thuis naar All Star Trade Int.  zijn voor eigen rekening. Indien de wederpartij gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan All Star Trade Int. geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan de wederpartij contact met All Star Trade Int. opnemen via info@tsl-allstar.nl. All Star Trade Int.  zal vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van de wederpartij zijn of haar retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 13 Klachten

Bij klachten dient de wederpartij zich allereerst te wenden tot All Star Trade Int.. Mocht het geschil niet opgelost worden, is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

  1. nl
€ 0,- Incl. verzendkosten 0
Direct persoonlijk advies? Bel: 030 26 16 201 ma t/m vr 09:00 - 17:00

Delen:

Op werkdagen voor 13:00 besteld, de volgende dag in huis Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 25